Who is your favorite Young Sheldon cast member?

  • Iain Armitage - 399 votes / 31%
  • Zoe Perry - 122 votes / 9.5%
  • Lance Barber - 44 votes / 3.4%
  • Annie Potts - 212 votes / 16.4%
  • Montana Jordan - 76 votes / 5.9%
  • Raegan Revord - 194 votes / 15.1%
  • Jim Parsons - 242 votes / 18.8%
  • 1289 votes

Latest Votes

Vote Location Time
Raegan Revord RO  Constanța, Romania 2 days ago
Raegan Revord RO  Chiajna, Romania 2 days ago
Raegan Revord AU  Toowoomba, Australia 2 days ago
Annie Potts US  Flower Mound, United States 1 week ago
Annie Potts AU  Brompton, Australia 1 week ago
Montana Jordan US  Broad Brook, United States 2 weeks ago
Raegan Revord US  United States 2 weeks ago
Jim Parsons US  United States 2 weeks ago
Montana Jordan TH  Chanthaburi, Thailand 2 weeks ago
Iain Armitage US  Herndon, United States 2 weeks ago